Quay về

Angelina Ma Long Cuồng Nộ
Thế lực
Abyss Well
Chức nghiệp
Thuật Sư
Thuộc tính
 
Tướng trí lực
Hình Thái Ma Long, tăng Ích Toàn Đội

Cốt truyệnKỹ năngTrang bịTổ hợp tướngSkin